Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bonilo.pl prowadzony jest przez Huberta Kryścińskiego pod adresem Zawady 16F, 97-400 Bełchatów (adres do korespondencji: Zawady 16F, 97-400 Bełchatów), adres poczty elektronicznej: sklep@bonilo.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KUPUJĄCY – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego wraz ze wszystkimi załącznikami .

SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Bonilo prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym: www.bonilo.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Hubert Kryściński, adres – Zawady 16F, 97-400 Bełchatów (adres do korespondencji: Zawady 16F, 97-400 Bełchatów)

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są: Konto, Formularz Zamówienia (koszyk).

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, adres poczty elektronicznej E-mail oraz hasło.

2.1.2. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.

2.1.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.1.5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej i w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną końcową, zawiera wszystkie składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

3.4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Kupującego Zamówienia.

3.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

3.6. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

3.7. Sprzedawca  jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia Usług i Produktów bez wad. 

4. SPOSOBY  PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca poza płatnościami elektronicznymi udostępnia także płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Alior Bank SA: 09 2490 0005 0000 4000 0392 3238

4.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności.

4.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta.

 

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

5.1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową jak również umożliwia odbiór osobisty w miejscu zamieszkania pod adresem: Zawady 16 F, 97-400 Bełchatów po kontakcie telefonicznym.

5.2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza granicą.

5.3. Ewentualne koszty dostawy ponosi klient i są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, chyba że opis oferty stanowi inaczej. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności.

5.4. Klient w trakcie składania zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu wysyłki.

5.5. Zakupione towary wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich wraz z opcją odbioru w Paczkomacie In Post.

5.6. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).

6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bonilo.pl lub też pisemnie na adres: Zawady 16 F, 97-400 Bełchatów. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

6.2.3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.2.4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

7.1.1. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bonilo.pl  lub też pisemnie na adres: Zawady 16 F, 97-400 Bełchatów. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego można pobrać pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/

7.1.2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że Kupujący poda inny sposób.

7.1.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.1.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

 

8. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

8.1. Ze względu na specyfikę zastosowanej techniki fotografii produkty zaprezentowane na zdjęciach mogą różnic się nieznacznie od tego jak wyglądają w rzeczywistości.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z przedstawicielem.

8.2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

  1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Usługobiorca/Kupujący będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie  w terminie czternastu dni od dnia objęcia Produktów (lub ich ostatniej partii w przypadku dostawy partiami) w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres podany w pkt. 1.1 Regulaminu, w tym na podany adres poczty elektronicznej. Przykładowa treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

9.2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.

9.4. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.5. Skutkiem odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot towaru. Proszę o zwrot towaru na adres Hubert Kryściński, Zawady 16 F, 97-400 Bełchatów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Produkt zwracany nie może być używany i musi być odesłany wraz oryginalnym opakowaniem jeśli takie było.

9.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, wykonanych w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami.

10.2.  W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

11. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca, tj. Hubert Kryściński prowadzący działalność pod adresem Zawady 16F, 97-400 Bełchatów (adres do korespondencji: Zawady 16F, 97-400 Bełchatów). Kupując mogą nawiązać kontakt z administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@bonilo.pl

2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w celu:

a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Kupującym lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W granicach wskazanych powyżej – Sprzedawca może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Kupującemu treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Kupującego – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Kupującego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie nań wpływa, Sprzedawca będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Kupującego, Kupujący może taką zgodę cofnąć w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W każdym przypadku ujawnienie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7. Dane osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

8. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Kupującemu zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora określa Polityka prywatności.

11. Szczegółowe informacje o plikach cookies stosowanych przez Administratora określa Polityka plików cookies.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:

12.2.1. W zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

12.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianach.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego .

12.4. Sprzedawca  nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk ani innego podobnego porozumienia w  zakresie objętym niniejszym Regulaminem.

12.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

12.5 Strony mogą także odrębnie uzgodnić pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.